اهداف ایمیل مارکتینگ چیست؟

اهداف ایمیل مارکتینگ

اهداف ایمیل مارکتینگ، به عنوان یکی از شاخه های دیجیتال مارکتینگ، در راستای اهداف همین موضوع می باشد. اهداف ایمیل مارکتینگ آنقدر قوی هستند که می تواند هر کسب و کاری را به سمت اهداف خود که طبیعتاً سودآوری و ارزآور بیشتری هم هست، سوق دهد. البته ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی، معمولاً به عنوان […]