با طرح صیانت چیکار کنیم؟

منم مثل شما برای طرح صیانت نارحتم، ولی خیلی ناراحت نیستم و دلیلی هم نداره برای این موضوع وقت بزارم. ایران، دولت مردا  تو همه …