چرا کوچ یا بیزنس کوچینگ

همه ما میخوایم تو سریعترین زمان ممکن، متمرکرتزین حالت ممکن، کم ریسک ترین حالت ممکن به موفقیت مالی برسیم. ولی خب چالشا، شرایط، ترافیک کاری و هزاران …