برای MBA و DBA دانشگاه نرو

دیگه دوران پرسیدن مدرک تحصیلی تموم شدش و کارفرماهای حرفه ای تو مصاحبه های استخدامی اصلا به مدرک تحصیلی توجه نمیکنند و مدرک تحصیلیو ملاک برتری …